Pligtmæssige oplysninger

Som advokat er Rasmus Paludan undergivet de advokatetiske regler. Det betyder, at han bl.a. er forpligtet til at give nedenstående oplysninger.

Paludan Advokatkontor ApS er etableret på følgende adresse:

Enghavevej 166, kld.
2450 København SV

Vi kan kontaktes på:

Mobiltlf. 40 61 19 50
Telefax: 35 43 23 00
E-post rp@paludanadvokat.dk

Vores CVR-nummer er: 30 53 76 10.

Paludan Advokatkontor ApS er organiseret som advokatanpartsselskab.

Advokaterne hos Paludan Advokatkontor ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Paludan Advokatkontor ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring (policenummer VAS1401062). Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Paludan Advokatkontor ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Paludan Advokatkontor ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Paludan Advokatkontor ApS samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Paludan Advokatkontor ApS har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Paludan Advokatkontor ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Hvis du er utilfreds med Paludan Advokatkontor ApS eller med salær herfra, kan du klage til Paludan Advokatkontor ApS over det. Hvis du ikke er tilfreds med svaret på din klage, kan du klage til Advokatnævnet.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.